Adatkezelési tájékoztatót

Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Adatkezelő e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

I. Az adatkezelő megnevezése

Neve:CONSILIUM Humán Erőforrás Kutatási és Fejlesztési, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:2133 Sződliget, Árpád utca 44.
Fióktelepe:HU-1141 Budapest, Abavár utca 32.
Nyilvántartási száma:Cg.13-09-186752
Adószáma:22607337-2-13
Képviselő:Darmó Magdolna ügyvezető
E-mail cím:info@consilium-hr.hu
Online elérhetősége: https://munkaero-adatbazis.hu/

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő.

 1. Az Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet  4. cikk (8)).

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Adatfeldolgozó megnevezéseAdatfeldolgozó elérhetőségeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
Nagy Dávid egyéni vállalkozó3704 Berente, Ady Endre utca 12.Adatkezelő a https://munkaeroadatbazis.hu/, https://new.webselection.hu/, https://tesztelem-magam.hu/, https://consiliumteszt.hu/, https://consiliumhr.hu,, https://registry.hu/ weboldalak, (a továbbiakban együtt: Weboldalak) fenntartásához szükséges IT szolgáltatások biztosítása.A Weboldalakon megadott adatok, illetve látogatói adatkezelés keretében biztosított adatok 
Web-Shaga Korlátolt Felelősségű Társaság2161 Csomád, Levente utca 14/A.Adatkezelő Weboldalainak a fenntartásához szükséges  IT szolgáltatások biztosítása.A Weboldalakon megadott adatok, illetve látogatói adatkezelés keretében biztosított adatok
Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.Adatkezelő webtárhelyét a fenti tárhelyszolgáltató biztosítja, aki az általa üzemeltetett Weboldalak rendeltetésszerűTárolja az érintettek azon adatait, amelyeket az érintettek – a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően
  használatához szükséges adatok tárolását biztosítjaa Weboldalak használata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak
Bodor Ádám egyéni vállalkozó2600 Vác, Telep utca 20.Adatkezelő https://consiliumteszt.hu/ weboldala fenntartásához szükséges  IT szolgáltatások biztosítása.A https://consiliumteszt.hu/ oldalakon megadott adatok, illetve látogatói adatkezelés keretében biztosított adatok
Nagy Viktor András egyéni vállalkozó5900 Orosháza, Tass utca 18. D. ép. 4. em. 10.Adatkezelő Weboldalainak a fenntartásához szükséges IT szolgáltatások biztosítása.A Weboldalakon megadott adatok, illetve látogatói adatkezelés keretében biztosított adatok
HUNEX Külkereskedelmi Kft.1045 Budapest, Széchenyi tér 10.Keresőmarketinggel, (Search Engine Optimization és Search Engine Advertising) kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység, valamint social media felületeken végzett kommunikációs struktúra és stratégia kialakításával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységA Weboldalak tartalmának optimalizálása, az Adatkezelő hirdetési fiókjának, valamint a  Weboldalainak látogatottságával kapcsolatos statisztikai adatok kezelése, továbbá a social media felületeken a  követők/”lájkolok” profilja, valamint azon információk, amelyeket hozzáférhetővé tettek az adott közösségi oldal adatvédelmi beállítások menüpontjában
 1. Adatkezelés általános elvei és adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő, bejegyzett magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Adatkezelő által a Weboldalakon nyújtott szolgáltatás alapján elősegíti a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából.

Adatkezelő a https://tesztelem-magam.hu/ weboldalon külön szerződés alapján, a szerződött partner adatkezelő nevében és megbízásából, illetve rendelkezése alapján, adatfeldolgozóként adatkezelési tevékenységet végez, amelynek során a szerződött partner munkáltató számára releváns munkavállalói képességeket, kompetenciákat felmér, illetve kiértékel.

Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozásra vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

Adatkezelő elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatást felhasználók (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak a védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezel, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen tájékoztató előzetesen meghatározott.

Adatkezelő, felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. 

Adatkezelő biztosítja: 

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
 2. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;
 3. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. 

Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

IV. Tájékoztatás az Adatkezelés jogszerűségének a biztosításáról

Adatkezelő a Weboldalakon történő személyes adatkezeléseinek jogi alapjai a kővetkezők:

 • Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogszabályi rendelkezésen alapul.
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy pedig az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. – Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekeltek érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ezekben az esetekben az Adatkezelő mindig elvégzi a szükséges kockázat elemzést, érdekmérlegelést és ezek eredménye alapján dönt az adatkezelésről.

IV.1. Munkaerő-közvetítési szolgáltatásban történő adatkezelés

Adatkezelő a https://munkaero-adatbazis.hu/, https://new.webselection.hu/ weboldalakon munkaerő-közvetítési szolgáltatást, a https://tesztelem-magam.hu/ weboldalon munkavállalói kompetenciák mérésére, teljesítményértékelésre, vonatkozó szolgáltatást nyújt.

 1. A https://munkaero-adatbazis.hu/ weboldalon kezelt adatok:
Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
A munkaerőközvetítési szolgáltatásCsaládi és vezeték névKapcsolattartás, azonosítás érdekébenRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezettA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás
keretében állásra jelentkező személyek  történő adattovábbitáshozzájárulásaelmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekEmail cím, telefonszámKapcsolattartás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekSzületési évPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekMunkatapasztalatPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsatolt önéletrajz adataiPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsatolt fényképAzonosítás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekKorábbi munkahelyre vonatkozó adatokPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe.
 1. A https://new.webselection.hu/ weboldalon kezelt adatok:
Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
A munkaerőközvetítési szolgáltatásCsaládi és vezeték névKapcsolattartás, azonosítás érdekébenRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezettA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás
keretében állásra jelentkező személyek  történő adattovábbitáshozzájárulásaelmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. 
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekEmail cím, telefonszámKapcsolattartás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.  
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyek            Születési év, hónap, napPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekLegmagasabb iskolai végzettségPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsatolt önéletrajz adataiPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség
    abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsatolt fényképAzonosítás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
A munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekAz adatátvevő által meghatározott az Mt. 10 § (1) bekezdése alapján, a jelentkező érintettől kért olyan egyéb adat, amely a létesítendő munkaviszony (vagy egyéb jogviszony) létesítése, teljesítése szempontjából lényeges.Pozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA hozzájárulás visszavonásáig. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerőközvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 1. A https://tesztelem-magam.hu/ weboldalon kezelt adatok:

Adatkezelő tájékoztatja az érintetett, hogy a https://tesztelem-magam.hu/ weboldalon (továbbiakban a jelen pontban: Weboldal) külön szerződés alapján, a szerződött adatkezelő nevében és megbízásából, illetve rendelkezése alapján, adatfeldolgozóként adatkezelési tevékenységet végez. (a jelen pontban a továbbiakban: Adatfeldolgozó)

Adatfeldolgozói tevékenysége során az érintett munkáltatójával, illetve leendő munkáltatójával, mint szerződött adatkezelő kötött szerződés alapján, az adott munkakör betöltése szempontjából releváns munkavállalói képességeket, kompetenciát a Weboldalon elérhető tesztek segítségével felmér, illetve kiértékel és az eredményeket továbbítja a szerződött partner munkáltató részére.

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
A szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekCsaládi és vezeték névAz érintett azonosítása Rendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelés. Szerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáig.  
A szerződő partneremail cím, telefonszámKapcsolattartásRendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltatóSzerződő partner adatkezelővel kötött
adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyek  szerződő partner nevében végzett adatkezelés. szerződés fennállásáig.  
A szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekFelhasználó név, jelszóWeboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele Rendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelés. Szerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáig.  
A szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekTeszt eredményeMunkáltató adatkezelővel kötött szerződés teljesítéseRendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelés. Szerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáig.  

Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes adatokat más célból nem kezeli, nem használja fel. Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a szerződő partner adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli.

Adatfeldolgozó kifejezetten biztosítja és garantálja, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Adatfeldolgozóként a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Adatfeldolgozóként kötelezi magát arra, hogy a szerződő partner adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. További adatfeldolgozó igénybevétele esetén pedig teljes felelősséggel tartozik a szerződő partner adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek esetleges nem teljesítéséért.

Az adatkezelési szolgáltatás nyújtását biztosító szerződés megszűnését követően az Adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek és törli a meglévő másolatokat.

Adatfeldolgozó tájékoztatja a tesztet igénybe vevőt, hogy a teszt eredményét a munkahelyi teljesítményének, illetve munkavállalói kompetenciájának az értékelése, elemzése céljából a munkáltatója használja fel (a továbbiakban: Profilalkotás).

A Profilalkotás során automatizált döntéshozatalra nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az eredmények kiértékelésére kizárólag az Adatfeldolgozó munkavállalói által kerül sor. 

Adatfeldolgozó kifejezetten tájékoztatja a tesztet kitöltő érintettet, hogy a Weboldalon a teszt kitöltése során megadott vállaszok kiértékelésére az érintett – Weboldalon megadott – kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.

IV.2. Jogi személyek kapcsolattartók adataira vonatkozó adatkezelés 

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére                 előirányzott határidők
Jogi személyekNév,                cím,ÜzletiRendelet 6. cikk (1) bek.A Ptk. 6:22 §-a szerint a
kapcsolattartók adataira vonatkozó adatkezeléstelefonszám, email címkapcsolattartás, azonosítás, szerződés teljesítése f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke, Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. Az érdekmérlegelési tesztet a 2. számú melléklet tartalmazza.szerződéses esedékessé számított 5 év.követelés válásától

IV.3.  Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére                 előirányzott határidők
Hírlevél feliratkozók  Név, email címAdatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése, reklámozása.  Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig (törlési kérelméig).  

IV.4. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
Weboldalakra látogatókA látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői.A Weboldalak biztonságos üzemeltetése, valamint a Weboldalak szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke. Az érdekmérlegelési tesztet a 1. számú melléklet tartalmazza. a 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése90 nap

IV.5. Sütik (cookie-k) és felhasználási adatok kiértékelése

IV.5.1. Cookie egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalakra látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A honlapon alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik. 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen

használhassák annak funkcióit és a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama: kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.  Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működésének biztosítása.  A fentiekre figyelemmel a 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján használható sütik:  – felhasználói beviteli sütik: más néven munkamenet azonosító sütik, arra szolgálnak, hogy nyomon kövessék a felhasználó adatbevitelét az online űrlapok kitöltése során, ezek a sütik törlődnek a munkamenet végével, – hitelesítési sütik: a felhasználók azonosítására szolgálnak, ezzel jogosultságot szereznek az engedélyezett tartalom megismerésére; felhasználóközpontú biztonsági sütik: a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának fokozására szolgálnak, azaz céljuk a visszaélések kimutatása; korlátozott tárolási idő jellemzi őket; multimédiás tartalom lejátszók sütik: olyan technikai adatokat tárolnak, amelyek videó- vagy audió tartalom lejátszásához egy munkamenet időtartama alatt szükségesek, a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásnak minősülő tartalmakhoz kapcsolódnak; terheléskiegyenlítő sütiket: olyan technológiát valósítanak meg, amik lehetővé teszik, hogy nem egy, hanem több számítógép dolgozza fel az egy webkliensre érkező kéréseket a munkamenet időtartama alatt; ezek a sütik a hálózati kommunikáció biztosítását szolgálják; felhasználói felület testreszabásához használt sütik: arra használhatók, hogy az állandó azonosítóhoz nem kapcsolódó preferenciákat (például a nyelvet vagy a betűtípus-beállításokat a munkamenet időtartama alatt tároljanak), amennyiben a munkamenet idejére tárolják az adatokat (hosszabb adattárolás esetén a süti alkalmazása hozzájárulást kíván meg);
  Funkcionális és teljesítmény mérésére szolgáló cookie-k:
Ezeket a cookie-kat szolgáltatásunk fejlesztésére használjuk, annak érdekében, hogy az érintett, mint felhasználónak személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Ezen a cookie-k segítenek megérteni az ügyfeleinket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk. Ezek nélkül nem tudjuk mérni a Weboldalaink forgalmát, és nem tudjuk vizualizálni a Weboldalainkon lévő különböző elemekkel kapcsolatos felhasználói tevékenységeket. Kikapcsolásukra a cookie beállításokban van lehetőség. Ezen adatkezelés jogalapja: az érintett előzetesen, kifejezett önkéntes hozzájárulása.
 
Harmadik féltől származó sütik (3rd party cookie-k)
Harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például hirdetéseket vagy képeket). A Third-party cookie-kat ugyan a Weboldal megtekintésekor, de nem az Adatkezelő domain-jéről, hanem egy harmadik fél (pl: facebook) domain-jéről tölti le a felhasználó böngészője. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.
  Targeting cookie-k
Annak érdekében, hogy online-marketingünket retargeting-partnereink weboldalain célzottabban hangolhassuk össze a szolgáltatásunk iránt érdeklődő igényeivel, úgy nevezett retargeting-technológiákat használunk. Ennek során cookieban tároljuk el a felhasználó szolgáltatásaink iránt tanúsított érdeklődését. Ezeket a cookie-kat más olyan weboldalak látogatásánál is használjuk, amelyek együttműködnek retargeting-partnereinkkel, beolvassuk és arra használjuk, hogy a felhasználót az érdeklődésének megfelelően tájékoztathassuk.    Google Remarketing Adatkezelő a Weboldalon a Google remarketing szolgáltatását is alkalmazza. Ez lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy online kínálatát a felhasználó igényeire szabva érdekesebbé tegye. A remarketing egy olyan marketing eljárás, amely lehetővé teszi azt, hogy az Adatkezelő Weboldalát meglátogató felhasználó számára – a Weboldal elhagyása után – egy későbbi időpontban, böngészés közben személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő.  A remarketing szolgáltatást a Google – részben a fentiekben már ismertetett – sütik segítségével biztosítja. Ezek az adatok semmilyen esetben nem használhatók a Weboldal látogatójának személyes azonosítására. A folyamat során közvetlenül személyes adatok feldolgozására nem kerül sor, és személyes adatokat tartalmazó felhasználói profilok sem kerülnek összesítésre.   Facebook remarketing.

Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal  meglátogatása után a külső szolgáltató a Facebook, a Facebook.com-on hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Google Adwords konverzió

Adatkezelő a Google Adwords szolgáltatásait használja annak érdekében, hogy külső honlapokon reklámanyagok segítségével (úgynevezett Google Ads) felhívja a figyelmet a vonzó ajánlatokra. Adatkezelő a reklámkampányok adataival kapcsolatban meg tudja állapítani, hogy az egyedi reklámozási intézkedések mennyire sikeresek. Google az úgynevezett „AdServers”-en keresztül szolgáltatja a reklámanyagokat. E célból Adatkezelő ad server cookie-kat használ, amelyeken keresztül a siker mérésére szolgáló bizonyos paraméterek mérhetők, mint például a hirdetések közzététele vagy a felhasználók általi kattintások. 

Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel semmilyen személyes adatot a fent említett reklámintézkedések keretében. Csak statisztikai értékeléseket kap a Google-tol. Ezen értékelések alapján fel tudja ismerni, hogy a használt reklámintézkedések közül melyek a különösen hatékonyak. Adatkezelő nem kap semmilyen további adatot a reklámanyagok felhasználására vonatkozóan; különösen nem tudja ezen információk alapján azonosítani a felhasználókat. 

IV.5.2. A felhasználási adatok kiértékelése

Szeretnénk Weboldalaink tartalmát célirányosan hozzáigazítani a szolgáltatásunk iránt potenciálisan érdeklődők igényeihez, ezáltal javítva a nyújtott szolgáltatásunk színvonalát. Ennek érdekében a Google Analytics rendszerét használjuk.

A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el a felhasználó informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a Weboldalaink látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a Felhasználó IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a Felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft           Internet Explorer                11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
•              Microsoft                 Internet cookies#ie=ie-10-win-7Explorer10:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
•              Microsoft                 Internet cookies#ie=ie-9Explorer9:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
•              Microsoft                 Internet cookies#ie=ie-8Explorer8:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-
•                 MicrosoftEdge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
 • Facebook süti beállítási tájékoztatója: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

IV.6.  Adatkezelési tájékoztató közösségi oldalak működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez

Az Adatkezelőnek fontos az ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel való kommunikáció. A mai világban a közösségi média ennek megkerülhetetlen formája. Ezért az Adatkezelő Facebook/LinkedIn közösségi oldalt (a továbbiakban együtt: Közösségi Oldal) működtett.

Az Adatkezelő ügyfelei és jövőbeni ügyfelei a Közösségi Oldalon is kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel kifejezhetik véleményüket és üzenetet küldhetnek.

A Facebook oldal látogatása során és az ott végzett tevékenységek kapcsán személyes adatok kezelésére kerül sor. Ezeket az adatokat az Adatkezelő, vagy közvetlenül az érintettől gyűjti, vagy feldolgozott formában a Facebook bocsátja rendelkezésére, ezért az Adatkezelő és a Facebook – az Adatkezelő és a Facebook között létrejött közös adatkezelői megállapodás alapján – közös adatkezelőnek minősülnek.

A megállapodás az alábbi link alatt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

A hivatkozott megállapodás alapján a Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

 1. A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést az Adatkezelő nevében is a Facebook Ireland Limited végzi. 
 2. A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban. 
 3. A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra az Adatkezelő nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett az Adatkezelőhöz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, az Adatkezelő azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limitedhez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül. 
 4. A Facebook Ireland Limited felelős az oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.
 5. Adatkezelő a Facebook Ireland Limited által – az oldalelemzések alapján – szolgáltatott statisztikai adatokat „kezeli”, mint például a Facebook oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték meg a videót, stb. Az Adatkezelő azonban nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokhoz nem fér hozzá.

Egyes közösségi funkciók igénybevétele érdekében a Weboldalokon megtalálható a Facebook Ireland Limited szolgáltató közösségi beépülő modulja (pl.: „Tetszik” gomb). Adatkezelő figyelemmel az Európai Bíróság Fashion ID-ügyben hozott C-40/17 számú ítéletére, tájékoztatja az érintetett, hogy az általa használt Közösségi beépülő modulok használatával a Weboldalain külső tartalomra mutató hivatkozást helyez el. Amikor a Weboldalaira látogató böngészője ilyen hivatkozást talál, lekéri a külső tartalmat, és a kívánt helyen megjeleníti azt a honlapon. Ehhez a böngésző továbbítja a Közösségi Oldal szolgáltató, mint külső szolgáltató szerverére az említett látogató számítógépének IP-címét és a böngésző műszaki adatait ahhoz, hogy a szerver megállapíthassa, milyen formátumban kell erre a címre rendelkezésre bocsátani a tartalmat. Ez az adattovábbítás a Weboldalakra látogató tudomása nélkül megy végbe, függetlenül attól, hogy tagja-e az adott közösségi hálózatnak vagy, hogy használta-e az adott beépülő közösségi modult, így az Adatkezelő az említett plug-in elhelyezésével lehetőséget biztosított a Közösségi Oldalt üzemeltető szolgáltató számára arra, hogy személyes adatokat szerezzen meg a Weboldalakra látogatóktól.

A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, kérjük látogasson el a következő oldalra: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Az Adatkezelő Facebook és egyéb Közösségi Oldalán az adatkezelésre – a fentiek alapján – az alábbiak szerint kerül sor:

Érintettek kategóriájaSzemélyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkategóriák törlésére előirányzott határidők
A Közösségi Oldalt követők/”lájkolok”A Közösségi Oldalt követők/”lájkolok” profilja, valamint azon információk, amelyeket hozzáférhetővé tettek a Közösségi Oldal adatvédelmiÜgyfelek és érdeklődők folyamatos tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásáról, az Adatkezelő népszerűsítése.Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a „tetszik/”követem” gomb megnyomásával.Az érintett általi követés leállításáig.
 beállítások menüpontjában.   
Közösségi beépülő modulok esetében a Weboldalakat meglátogató, a közösségi beépülő modulra kattintóA látogató számítógépének IP-címe és a böngésző műszaki adatai.Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke.  Adatkezelő jogos érdekének a fennállásáig.  
Érdekmérlegelési teszt a Közösségi Oldalak beépülő moduljainak használatához
Érdekmérlegelési teszt tárgya:A plug-in elhelyezésének és használatának – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – jogalapjára vonatkozó igazolás.
A tervezett adatkezelés célja:A Weboldalak és az Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek alapvető érdeke, hogy a szolgáltatását, tevékenységét a Közösségi Oldalakon népszerűsítse. Ennek egyik lehetséges eszköze, hogy Weboldalain úgynevezett plug-in modult használ. Ezáltal az Adatkezelő láthatóbbá válik az adott közösségi oldalon kihasználva az ezzel járó kereskedelmi előnyt.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés tervezett célja: az Adatkezelő szolgáltatásának az adott közösségi oldalon történő népszerűsítse, amelynek egyik eszköze a beépülő közösségi modul, amelynek használatával a weboldalra látogató közvetlenül pozitív értékítéletet („Tetszik”, „Megosztás” gomb megnyomásával) fogalmazhat meg. Az Adatkezelőnek a fentieken kívül nem áll a rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, amellyel a Weboldalairól az éríntett által közvetlenül promotálható lehetne.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Beépülő közösségi modul használata nélkül az Adatkezelő nem tudná szolgáltatásit kellő hatékonysággal népszerűsíteni a Közösségi Oldalakon, amely az Adatkezelőre nézve egyértelmű negatív gazdasági hátránnyal járna. 
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a Weboldalakat látogató személyek, valamint a beépülő közösségi modult használók.
Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az érintett ésszerű elvárása, hogy csak olyan adat gyűjtésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, valamint az adatkezelés nincs aránytalan hatással az érintett érdekeire és jogaira.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Csak olyan adatok továbbítására kerül sor a Közösségi Oldal szolgáltatója részére, amelyek technikailag feltétlenül szükségesek a plug-in használatához (adatminimalizálás), azonban ezen adat típusok megválasztásához az Adatkezelőnek nincs konkrét, közvetlen ráhatása. 
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az
 Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést. A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy szolgáltatását, tevékenységét a Közösségi Oldalakon – közvetlenül a Weboldalakra látogatók által -népszerűsítse. plug-in modult használ Az Adatkezelés szükséges, mivel a plug-in modul használata nélkül a Weboldalakról történő közvetlen  közösségi funkciók (pl: „Tetszik”, „Megosztás”) nem érhető el.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat!

V. Adattovábbitás, Adatfeldolgozás, a címzettek kategóriái

A munkaerő-közvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyek adatai és a feltöltött önéletrajz, az Adatkezelő által továbbitásra kerül az Adatkezelő szolgáltatást igénybe vevő partner munkáltató (a továbbiakban: Átvevő adatkezelő) részére. Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a továbbítandó adatok pontatlanok, hiányosak vagy már nem naprakészek, azokat az Adatkezelő nem továbbítja.

Az Adatkezelő az adattovábbitást megelőzően az Átvevő adatkezelő részére jelzi a továbbított személyes adat a) kezelésének lehetséges célját,

 • kezelésének lehetséges időtartamát,
 • továbbításának lehetséges címzettjeit,
 • kezelésének egyéb feltételeit.

Az Átvevő adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési feltételeknek megfelelő terjedelemben és módon kezelheti

Az adattovábbítás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása. Az adattovábbítással érintett adatok: a munkaerő-közvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyek adatai és a feltöltött önéletrajz.

Adattovábbítás célja: az adott pozíció betöltésére vonatkozó alkalmasság elbírálása, az Átvevő adatkezelővel kötött szolgáltatási szerződés teljesítése.

Az adattovábbításra az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kerülhet sor. Adatkezelő a személyes adatot akkor is törli, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

Az adattovábbításhoz történő hozzájárulás elmaradása esetén az Adatkezelő munkaerő-közvetítési szolgáltatása nem vehető igénybe!

Az érintett jogosult arra, hogy információt kapjon, hogy mely adatokat közölték az Átvevő adatkezelővel. Az érintett erre irányuló kérelmét elektronikus úton nyújthatja be az info@consilium-hr.hu email címre. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. 

Adatkezelő az érintett jelen pont szerinti hozzáférési jogának gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. 

Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A személyes adatoknak a Rendelet szerinti harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására nem kerül sor.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetett, hogy a IV.1.2 pont szerinti az adatátvevő által meghatározott az Mt. 10 § (1) bekezdése alapján gyűjtött adatok vonatkozásában adatfeldolgozóként jár el. Ennek során az adatátvevő, mint adatkezelő nevében kezeli a továbbítandó adatokat. Adatkezelő (a jelen cím vonatkozásában: Adatfeldolgozó) csak olyan adatkezelőket vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet és Info. törvény követelményeinek való megfeleléséért és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáért. Az Adatfeldolgozó az adatot átvevő adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az átvevő adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen. Az adatot átvevő adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti jogviszony részletes tartalmát az átvevő adatkezelő és az Adatfeldolgozó között írásban létrehozott szerződés határozza meg.

V. Adatvédelmi incidens

V.1. Adatvédelmi incidens fogalma és jellemzői

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata. 

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén, telefonszámán.

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: 

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni, valamint gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

V. 2. Adatvédelmi incidens bejelentése

Adatkezelő, az adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az adatvédelmi incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Így például: vagyoni vagy nem vagyoni kár, személyazonosság-lopás vagy személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány).

Az adatkezelő bejelentése a következőket kell, hogy tartalmazza (minimum):

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, 
 • ismertetni kell az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
 • közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

V. 3. Adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

 • az érintett személyes adatok körét, 
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 • az adatvédelmi incidens időpontját, 
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 
 • az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.  

VI. Az érintettet megillető jogosultságok

VI.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját adatkezelésével összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

VI.2. Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a saját személyes adatihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés célja;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett kérelmére az adat nem törölhető, ha az adatkezelés: 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;
 3. megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése céljából, illetve népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;

d)közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges, 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

VI.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

VI.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok-e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban-e célból nem kezelhetők.

A fent említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

VI.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta amennyiben:

 1. az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul  és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása arra is kiterjed – ha ez technikailag megvalósítható –, hogy érintett kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fent kifejtettek abban az esetben nem alkalmazandóak, ha a döntés:

 1. az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • az automatizált döntés meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett az automatizált döntéshozatal során emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

VI.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;  
  • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
  • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

VI.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL: http://naih.hu

VI.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá mind az érintett, mind az adatkezelő jogosult a bírósági jogorvoslatra amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

VI.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletben meghatározott részletszabályok szerinti kezelését megsértették.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

VII. Az adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz.

A kijelölt adatvédelmi tisztviselő alkalmas az Info tv. 25/M. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására.

Adatkezelő kellő időben bevonja az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, a személyes adatok védelmét érintő döntés előkészítésébe, továbbá biztosítja az adatvédelmi tisztviselő számára mindazon feltételeket, jogosultságokat és erőforrásokat, továbbá hozzáférést biztosít mindazon adatokhoz és információkhoz, amelyek az adatvédelmi tisztviselő által ellátandó feladatok végrehajtásához, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakmai ismereteinek naprakészen tartásához szükségesek.

Az adatvédelmi tisztviselő tevékenysége során elősegíti az Adatkezelő személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott – kötelezettségeinek teljesítését, így különösen:

 • a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az Adatkezelő részére,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését,

-elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi az Adatkezelőnél a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét,

-együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében,

-közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.

Adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az Adatkezelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Adtavédelmi tisztviselő neve:                                          Szendrei Réka

Adtavédelmi tisztviselő postai címe:                             HU-1141 Budapest, Abavár utca 32.

Adtavédelmi tisztviselő elektronikus levélcíme:         info@consilium-hr.hu

VIII. Záró rendelkezések

Érintett a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján, azaz az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozó kérelmét az info@consilium-hr.hu email címen kérheti.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a Rendelet 13. cikkben foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést (Rendelt 15-22. és 34. cikk) díjmentesen biztosítja. 

Abban az esetben, ha Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további – az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges – információk nyújtását kérheti.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő tájékoztatást ad.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. év június hó 01. napján lép hatályba.

A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 

 1. számú melléklet
Érdekmérlegelési teszt az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt látogatói adatkezeléshez
  
Érdekmérlegelési teszt tárgya:Az adatkezelési tájékoztató IV. 3. pontjában megjelölt látogatói adatkezelés – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – adatkezelés jogalapjának az igazolása.
Adatkezelő megnevezése és székhelye:CONSILIUM      Humán      Erőforrás      Kutatási       és Fejlesztési, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Levente utca 14/A
A tervezett adatkezelés célja:A Weboldalak biztonságos üzemeltetése, valamint a Weboldalak szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer típusa és beállított nyelv) rögzítse, és így a honlapra és a nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel megelőzze. Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés tervezett célját az Adatkezelő kizárólag a honlapra látogató felhasználók bizonyos adatainak rögzítésével és automatizált elemzésével képes elérni. Az Adatkezelőnek nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, amelynek segítségével a fenti célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Amennyiben a fenti adatkezelést az Adatkezelő nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a honlap, illetve a honlapról elérhető egyéb szolgáltatások elérhetetlenné válnak. Megállapítás: A fentiek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a Weboldalakat látogató személyek.
Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az érintett ésszerű elvárása, hogy az Adatkezelő ne tegyen olyan lépéseket, melyek lehetővé teszik az online azonosítók (IP cím) közvetlen összekapcsolását az érintettek nevével vagy lakcímével és, hogy az online azonosítók automatikus rögzítése és elemzése kizárólag a honlap biztonságos működését szolgálja.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, az adatkezelést az érintett nem érzékeli, valamint nincs ránézve joghatással.  Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Az adatokat az Adatkezelő saját zárt informatikai rendszerében tárolja, azokhoz kizárólag az Adatkezelő saját, munkakör alapján indokolt (informatikus és informatikai biztonsági) munkatársai férnek hozzá. A rögzített adatok (felhasználás hiányában) 90 nap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést (a honlap látogatóinak bizonyos adatainak automatikus rögzítését). A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy online szolgáltatásainak folytonosságát biztosítsa, a külső támadásokat időben észlelje, és azokra megfelelő műszaki intézkedésekkel reagáljon. Az Adatkezelés szükséges, mivel az adatkezelés céljának elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.
 • számú melléklet
Érdekmérlegelési teszt az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt jogi személy kapcsolattartók adatainak kezeléshez
  
Érdekmérlegelési teszt tárgya:Az adatkezelési tájékoztató IV. 1. pontjában megjelölt jogi személyek kapcsolattartóinak adataira vonatkozó – a Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti – adatkezelés jogalapjának az igazolása.
Adatkezelő megnevezése és székhelye:CONSILIUM      Humán      Erőforrás      Kutatási       és Fejlesztési, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Levente utca 14/A
A tervezett adatkezelés célja:A szerződés teljesítése során a felmerülő kérdések tisztázása, az információ áramlás és a szoros együttműködés biztosítása, valamint a felmerülő esetleges problémák mielőbbi megoldásának biztosítása. 
Jogos érdek bemutatása:Az Adatkezelőnek – a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján – kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy az általa megkötött szerződéseket azok tartalmának megfelelően teljesítse, azonban az üzleti életben számos esetben fordul(hat) elő, hogy a szerződés teljesítését annak megkötését követően olyan – előre nem látható és tervezhető – körülmény érinti, vagy veszélyezteti, amely miatt az Adatkezelőnek az érintett üzleti partnernél kijelölt kapcsolattartó személlyel haladéktalanul (pl. rövid úton telefonon, vagy e-mailben) egyeztetnie szükséges, így – egy esetleges nem várt esemény ellenére – a szerződéses kötelezettség teljesítésé maradéktalanul teljesíthető.  Megállapítás: A fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.
Az adatkezelés szükségessége:Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet.
Milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg?Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat a vele üzleti kapcsolatban álló partnerek természetes személy kapcsolattartói részéről nem kezelné, abban az esetben az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségeit és jogos érdekeit nem lenne képes megvalósítani. Megállapítás: a fentiek alapján megállapítható, hogy az érintett kapcsolattartó személyek fentiekben felsorolt személyes adatainak kezelése feltétlenül szükséges, ezen személyes adatok kezelése helyett nem létezik olyan más módszer, vagy alternatív megoldás, amelynek révén az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok ezen személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének
Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel:Az érintettek a jogi személy üzleti partnereknél és egyéni vállalkozóknál kapcsolattartásra kijelölt természetes személy.
Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai:Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez. Az érintett, mint természetes személy információs önrendelkezési joga szerint saját adatainak sorsa felett ő maga rendelkezik. Az érintett alapvető érdeke a hatályos személyiség védelmi rendelkezések érvényesülése.
Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve:Adatkezelő azzal, hogy a szerződéses partnere által a részére kapcsolattartás céljából átadott személyes adatokat kezeli, az érintett jogait és szabadságát egyáltalán nem sérti, vagy befolyásolja hátrányosan, mivel a szerződő partner kizárólag olyan személyes adatokat ad át az Adatkezelő részére, melyek átadására megfelelő jogalappal rendelkezik és azt a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések tiszteletben tartásával teszi.
Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok:Adatkezelő az kapcsolattartó adatait csak a szükséges ideig tárolja (5 év), a megszerzett adatokat az Adatkezelő a fentiekben feltüntetett céltól eltérő célra  nem használja, azokat harmadik személy részére nem továbbítja, valamint amennyiben az adatkezelési cél megszűnt, az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő saját, munkakör alapján indokolt munkatársai férnek hozzá. Adatkezelő a rögzített adatokat a Ptk. 6:22 §-ában meghatározott általános elévülési időnek megfelelően, a követelés esedékessé válásától számított 5 évig kezeli.
Tiltakozás az adatkezelés ellen:Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően az Adatkezelő – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést. A tiltakozás elbírálása során az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket az Adatkezelő az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. Az Adatkezelő az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.
Az érdekmérlegelési teszt eredménye:A jogos érdek fennáll, hiszen az Adatkezelő vitathatatlan érdeke az általa megkötött szerződések teljesítése, aminek elválaszthatatlan velejárója a szerződő partnerrel történő kapcsolattartás, így szükséges egy természetes személy kapcsolattartó kijelölése és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatinak a kezelése. A kapcsolattartó természetes személy adatainak kezelése nélkül a cél nem érhető el másik eszközzel.   
A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek kategóriáiSzemélyes adatok kategóriáiCímzettek,       akik      az adatokhoz hozzáférhetnek (jogosultak kategóriái)Adatkategóriák törlésére előirányzott határidőkAdatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések
Munkaerőközvetítési szolgáltatásKapcsolattartás, azonosítás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsaládi és vezeték névÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.Adatkezelési szabályzat szerint  
Munkaerőközvetítési szolgáltatásKapcsolattartás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekEmail cím, telefonszámÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.Adatkezelési szabályzat szerint  
Munkaerőközvetítési szolgáltatásPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekSzületési év, hónap, napÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték..Adatkezelési szabályzat szerint
Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek kategóriáiSzemélyes adatok kategóriáiCímzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek (jogosultak kategóriái)Adatkategóriák törlésére előirányzott határidőkAdatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések
Munkaerőközvetítési szolgáltatásPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsatolt önéletrajz adataiÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték..Adatkezelési szabályzat szerint
Munkaerőközvetítési szolgáltatásAzonosítás érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekCsatolt fényképÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.Adatkezelési szabályzat szerint
Munkaerőközvetítési szolgáltatásPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekKorábbi munkahelyre vonatkozó adatokÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték..Adatkezelési szabályzat szerint
Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek kategóriáiSzemélyes adatok kategóriáiCímzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek (jogosultak kategóriái)Adatkategóriák törlésére előirányzott határidőkAdatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések
A munkaerőközvetítési szolgáltatás Pozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekAz adatátvevő által meghatározott az Mt. 10 § (1) bekezdése alapján, a jelentkező érintettől kért olyan egyéb adat, amely a létesítendő munkaviszony (vagy egyéb jogviszony) létesítése, teljesítése szempontjából lényeges.Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.Adatkezelési szabályzat szerint
A munkaerőközvetítési szolgáltatás Pozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekLegmagasabb iskolai végzettségÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.Adatkezelési szabályzat szerint
Munkaerőközvetítési szolgáltatásPozíció betöltésének elbírálása érdekében történő adattovábbitásRendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaA munkaerőközvetítési szolgáltatás keretében állásra jelentkező személyekMunkatapasztalatÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó, adatátvevő.Az érintett hozzájárulása visszavonásáig. Az adatot akkor is törlésre kerül, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték.Adatkezelési szabályzat szerint
Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek kategóriáiSzemélyes adatok kategóriáiCímzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek (jogosultak kategóriái)Adatkategóriák törlésére előirányzott határidőkAdatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések
Releváns munkavállalói képességek, kompetenciák felmérése, kiértékeléseAz érintett azonosításaRendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelésA szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekCsaládi és vezeték név.Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozóSzerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáigAdatkezelési szabályzat szerint
Releváns munkavállalói képességek, kompetenciák felmérése, kiértékeléseKapcsolattartásRendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelésA szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekEmail cím, telefonszámÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozóSzerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáigAdatkezelési szabályzat szerint
Releváns munkavállalói képességek, kompetenciák felmérése, kiértékeléseWeboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételeRendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelésA szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekFelhasználó név, jelszóÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozóSzerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáigAdatkezelési szabályzat szerint
Releváns munkavállalói képességek, kompetenciák felmérése, kiértékeléseSzerződő partner adatkezelővel kötött szerződés teljesítése, munkavállalói képességek, kompetenciák felméréseRendelet 28. cikk (1) bek. alapján a munkáltató szerződő partner nevében végzett adatkezelésA szerződő partner adatkezelő munkavállalója, állásra jelentkező személyekTeszt eredményeAdatfeldolgozó kijelölt munkavállalója. Adatfeldolgozó szerződő partnere, mint AdatkezelőSzerződő partner adatkezelővel kötött szerződés fennállásáigAdatkezelési szabályzat szerint
Adatkezelés megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaÉrintettek kategóriáiSzemélyes adatok kategóriáiCímzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek (jogosultak kategóriái)Adatkategóriák törlésére előirányzott határidőkAdatkezelés biztonságára vonatkozó intézkedések
Látogatói adatkezelésWeboldalak biztonságos üzemeltetése, valamint a Weboldalak szolgáltatásainak elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke. Az érdekmérlegelési tesztet a 1. számú melléklet tartalmazza. a 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseWeboldalakra látogatókA látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzőiÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó.  90 napAdatkezelési szabályzat szerint  
Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésAdatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése, reklámozása.  Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásaHírlevél feliratkozók  Természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.  Ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT és tárhely szolgáltatója.A szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).Adatkezelési szabályzat szerint  
Jogi személyek kapcsolattartók adataira vonatkozó adatkezelésÜzleti kapcsolattartás, azonosítás, szerződés teljesítéseRendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja az Adatkezelő jogos érdeke, Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.Jogi személyek, egyéni vállalkozók kapcsolattartóiNév, cím, telefonszám, email címÜgyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalókA Ptk. 6:22 §-a szerint a szerződéses követelés esedékessé válásától számított 5 évAdatkezelési szabályzat szerint

Letölthető verzió: adatkezelesi-tajekoztato.pdf